X
Jesteśmy tu dla Ciebie
Jesteśmy tu dla Ciebie!

Formy agresji kobiet doświadczających przemocy w relacji intymnej

Osoba agresywna zazwyczaj jest osobą, która posiada deficyty w funkcjonowaniu społecznym.

Czuje się odizolowana od swojego otoczenia. To poczucie czyni, w jego postrzeganiu, osobę partnerską jedną z nielicznych, która mu towarzyszy. Pojawia się więc lęk przed stratą, który wywołuje zachowania zaborcze i przemocowe.

Najważniejszymi zjawiskami psychologicznymi, które charakteryzują taką relację, są:

– „Pranie mózgu”,

– Syndrom wyuczonej bezradności,

– Syndrom sztokholmski,

– Efekt „psychologicznej pułapki”.

Efekt psychologicznej pułapki pojawia się, gdy osoba doświadczająca przemocy odczuwa współodpowiedzialność za zachowania osoby partnerskiej. Dąży do poprawy poprzez dostosowanie się do agresywnych zachowań. Spełnienie oczekiwań nie jest jednak możliwe, już od początku. Osoba partnerska przyjmuje na siebie większą pulę wyzwań, a w pewnym momencie nie jest w stanie im sprostać. Tworzy to uzasadnienie „zasłużyłxm na agresję”. Na tym etapie osoba doświadczająca przemocy przekonana jest, że włożyła za dużo w utrzymanie relacji, aby jej zakończenie było możliwe.

„Pranie mózgu” to technika, jaką stosują osoby stosujące przemoc w rodzinie, bazująca na: – izolowaniu osób doświadczających przemocy od środowiska tak, aby nie mogła otrzymać pomocy i pozostawała pod całkowitą kontrolą sprawującej przemoc,

– Podporządkowaniu osoby poprzez wymuszanie drobnych przysług,

– Dezorientacji osoby doświadczającej przemocy w sytuacji polegającą na stosowaniu na przemian kary i nagrody celem podtrzymania nadziei na pozytywną zmianę,

– Obarczaniu osoby obowiązkami ponad jej siły, a następnie karanie za to, że sobie z nimi nie radzi,

– Wzbudzaniu w osobie poczucia zagrożenia i niepewności co do mającej nastąpić przyszłości

– Upewnianiu osoby doświadczającej przemocy we władzy sprawcy.

W okresie całego życia więcej niż 1 na 3 kobiety (35,6%) i więcej niż 1 na 4 mężczyzn (28,5%) relacjonuje doświadczenie przemocy ze strony osoby partnerskiej.

Kobiety doświadczające agresji w relacjach często same wykazują agresję wtórnie.

Przeprowadzono badanie oceniające zależności między poziomem gniewu u obu partnerów mierzonym w ciągu dnia a następującym po nim konfliktem. Poziom gniewu nie różnicował kobiet będących w związkach, w których dochodziło do przemocy od tych, które jej nie doświadczały. Różnicowały je natomiast strategie radzenia sobie z tą emocją. Agresja nie oznacza wyłącznie przemocy stosowanej zwrotnie do partnera.

Doświadczenia przemocy wpływa na nasilenie poziomu autodestruktywności, która objawia się m.in. samouszkodzeniami, narażaniem się na urazy, samobójstwem, uzależnieniami, obniżoną samooceną.

Agresja u kobiet przejawia się na wiele sposobów, które nie zawsze prowadzą do ujścia negatywnych emocji.

Samoagresja może występować w formie:

– Samoagresji emocjonalnej – przejawiającej się m.in. negatywną samooceną, poniżaniem siebie czy pojawianiem się myśli samobójczych,

– Samoagresji fizycznej – polegającej na zadawaniu sobie bólu, samookaleczeniach czy próbach samobójczych.

Agresja ukryta natomiast przejawia się wrogością wobec otoczenia, dużym stopniem nieuświadomionych skłonności agresywnych.

Wrogość wobec otoczenia manifestuje się podejrzliwością, nieufnością i negatywnym nastawieniem do ludzi. Nieuświadomione tendencje agresywne mogą przejawiać się w akceptowanych społecznie zachowaniach polegających na demonstrowaniu swojej siły czy przewagi.

Agresja skierowana na zewnątrz może być stosowana w sposób:

– Pośredni – obśmiewanie, plotkowanie,

– Słowny — kłótnie, narzekanie, przeklinanie,

– Fizyczny – bicie osoby, do której kieruje się swoje agresywne impulsy. Często akty te usprawiedliwiane są koniecznością obrony.

Autoagresja fizyczna manifestuje się brakiem umiejętności konstruktywnego odreagowania i skłonnością do redukcji napięcia poprzez wyrządzanie sobie krzywdy, zadawanie sobie fizycznego bólu lub podejmowanie prób samobójczych.

Według badań, prawdopodobieństwo pojawienia się agresji ukrytej rośnie, jeśli osoba hamuje zachowania agresywne. Gdy występują czynniki blokujące bezpośrednią agresję, wzrastać będą reakcje pośrednie.

Jeśli czynnikami hamującymi są zasady moralne osoby doświadczającej przemocy, ucieka ona do zachowań autoagresywnych.

Kobiety doświadczające aktów przemocy ze strony swojego partnera statystycznie znacznie częściej kierują swoją agresję na siebie. Najczęściej wyrażają ją w formie ukrytej, przeżywając otaczających siebie ludzi jako nieprzychylnych. Mechanizmy obronne nie wywołują wytworzenia dominującej wrogości wobec sprawcy, lecz wobec otoczenia. Osoba partnerska pozostaje w więzi traumatycznej, rzadko kiedy na przemoc odpowiadając przemocą lub ucieczką.

Zobacz także:

Przemoc pod lupą,

Przemoc rówieśnicza w gimnazjum a płeć

„Końskie zaloty” – tak, to molestowanie! „Molestowaniem seksualnym lub dyskryminowaniem ze względu na płeć jest każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci…
Czas czytania: 5 min
Dowiedz się więcej
Związki i relacje,

Hej, chyba potrzebujesz terapii!

Pójście na terapię albo konsultacja z psychiatrą to zdrowa decyzja. Często stanowi pierwszy krok do rozwiązania wielu problemów. Dlatego część z nas usiłuje nakłonić bliskie osoby…
Czas czytania: 5 min
Dowiedz się więcej
Związki i relacje,

Osobowość zależna w związku?

„Nie potrafię bez ciebie żyć” – kiedy romantyczna deklaracja zwiastuje kłopoty „Zrobię dla ciebie wszystko”, „Jesteś dla mnie całym światem”, „Nie umiem funkcjonować bez ciebie”. Takie…
Czas czytania: 5 min
Dowiedz się więcej
Związki i relacje,

Związek o stylu lękowo unikającym

W pułapce związku o stylu lękowo-unikającym Dynamika w związku może być różna, jednak, co się stanie, gdy osoby partnerskie będą wzajemnie wyzwalać sobie cechy, które uwiężą…
Czas czytania: 5 min
Dowiedz się więcej
Plan bezpieczeństwa, Związki i relacje,

Skutki przemocy

Bez znaczenia, jakiego typu przemocy doświadczasz/doświadczałxś, jest wysokie prawdopodobieństwo, że zostawi po sobie ślady. Niezależnie: – Jaka jest płeć osoby sprawującej przemoc, – Czy sprzeciwiałxś się,…
Czas czytania: 5 min
Dowiedz się więcej
Przemoc pod lupą,

Budowanie asertywności

Zwykle mówi się o niej w odniesieniu do osób, które są uległe. Biorą na siebie dodatkowe zadania i problemy nawet, kiedy nie mają czasu, energii lub…
Czas czytania: 5 min
Dowiedz się więcej
Przemoc pod lupą,

Orbiting

Spotykacie się kilka razy albo wręcz już dłuższy czas, po czym ta osoba przestaje odbierać telefony czy odpowiadać na wiadomości. Mimo tego wciąż lajkuje twoje zdjęcia…
Czas czytania: 5 min
Dowiedz się więcej
Związki i relacje,

Jak wygląda terapia osób odpowiedzialnych za przemoc domową?

Podstawowa terapia sprawców przemocy domowej wyróżnia dwa nurty: 1. Pierwszy przedstawia feministyczny sposób rozumienia przemocy domowej i skierowany jest do sprawców płci męskiej w relacjach heteroseksualnych.…
Czas czytania: 5 min
Dowiedz się więcej
Przemoc pod lupą,

Caspering

Macie za sobą dwie, twoim zdaniem świetne, randki. Ta osoba jest po prostu cudowna, jesteś zachwycone. Widzisz, że w weekend jest film, który chciało obejrzeć, więc…
Czas czytania: 5 min
Dowiedz się więcej
Na rozgrzewkę w temacie,

Daj spokój, każdy to robi!

„Utrata dziewictwa”, określenie stosowane głównie w stosunku do kobiet, to konstrukt językowy warunkujący dużo negatywnych skojarzeń. Wpisane w wyrażenie „strata” sugeruje, że rozpoczęcie życia seksualnego jest…
Czas czytania: 5 min
Dowiedz się więcej

Proszę obrócić urządzenie